Vergoeding & tarieven

Vergoeding & tarieven

Kennismakingsgesprekken zijn altijd vrijblijvend.

Relatietherapie (bedragen zijn inclusief 21 %  btw)

Kennismakingsgesprek – 30 min – 22,50

Intakegesprek – 90 min- 135,-

Sessie – 90 min- 135,-

Schemagerichte psychodrama (vrijgesteld van btw)

Kennismakingsgesprek – 30 min – 22,50

Intakegesprek – 60 min – 88,-

Uitwerken intakegesprek en behandelplan – eenmalig 88,-

Sessie – 60 min – 88,-

Leertherapie (vrijgesteld van btw)

Groepstraject € 610,- inclusief 1 uur individuele sessie voorafgaand aan de groep

Individueel traject

Kennismakingsgesprek – 30 min – 22,50

Intakegesprek – 60 min – 88,-

Uitwerken intakegesprek en behandelplan – eenmalig 88,-

Sessie – 60 min – 88,-

Cursus 2 daagse schematherapie (bedragen zijn inclusief 21 % btw)

€ 423,50,- Voor particulieren

€ 695,75  Als de werkgever betaald

Vergoeding therapie Praktijk Klees

Een actueel overzicht van zorgverzekeraars en vergoedingen voor schemagerichte psychodrama staat op www.zorgwijzer.nl.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na jouw expliciete toestemming, kunnen worden opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

In samenwerking met PM-Networking doen wij ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  •  ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
  • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim);
  • De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Klachten

Hoe vervelend ook, het kan voorkomen dat een cliënt ontevreden is over de behandeling van zijn vaktherapeut en een klacht wil indienen. Als vrijgevestigde vaktherapeut ben ik lid van een aangesloten beroepsverenigingen FVB en is het reglement klacht – en tuchtrecht Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) van toepassing  

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die rechtstreeks betrokken is bij de gegeven behandeling en hierover niet tevreden is, kan een klacht indienen.

Wat doet de Klachtencommissie?

De klachtencommissie behandelt binnengekomen klachten en bekijkt of de betreffende therapeut zich gehouden heeft aan de Beroepscode of andere normen die op de beroepsuitoefening van toepassing zijn. De commissie kan disciplinaire maatregelen opleggen als de betreffende therapeut zich strijdig met de normen heeft gedragen.

Waar kun je een klacht indienen?

Stuur een mail naar klacht@vaktherapie.nl of een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN  UTRECHT met contactgegevens, een omschrijving van de klacht inclusief plaats en tijdstip en gegevens van de therapeut waar het om gaat.